§ 1

 1. Fundacja  ACONSS o numerze NIP-6342909544, numerze REGON-368580890, numerze KRS-0000699455, z siedzibą w Katowicach, ul. Andrzeja 11/ 5A (zwana dalej „Fundacją”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.

 2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

§ 2

1. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:

a) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji:

na rachunek złotowy PLN w Nest Bank S.A. o numerze 84 2530 0008 2008 1024 3900 0002.
b) płatnością online (przelewem online, kartą płatniczą, BLIK lub inną formą udostępnioną przez dostawcę bramki płatniczej) za pośrednictwem jednego z zewnętrznych systemów płatności: PayPal, czy PayU.

c) W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu prosimy wpisać „darowizna na cele statutowe fundacji”.

§ 3

 1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.

 2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail) lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Fundacji www.aconss.com  w zakładce „Kontakt”.

 3. Przyjęcie, termin i miejsce przekazania darowizny oraz warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją, a darczyńcą.

 4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny ze strony Fundacji.

 5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a darczyńcą.

 6. W przypadku gdy rzeczy będące przedmiotem darowizny będą zniszczone, nieestetyczne, nienadające się do użytku lub nieprzydatne z punktu widzenia celów statutowych, Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny.

§ 4

 

 1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.

 2. Zgodnie z § 10 Statutu Fundacji, celami statutowymi są:

Propagowanie polskiej literatury, kultury, historii oraz zabytków:

 1. wśród osób mieszkających w Polsce,

 2. wśród  organizacji oraz  grup polskich chcących wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez Fundację; 

 3. wśród osób mieszkających poza granicami Polski,

 4. wśród  organizacji oraz  grup obcokrajowców chcących wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez Fundację;

 5. wśród obcokrajowców studiujących w Polsce;

 6.  wśród osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych -obcokrajowców i polskich spędzających wakacje w Polsce.

Udzielanie pomocy wszystkim zainteresowanym w zakresie poznawania literatury, historii oraz kultury polskiej.

Świadczenie pomocy szkołom publicznym w zakresie organizowania spotkań historyczno-kulturalnych.

§ 5

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja, z siedzibą w 40-061 Katowicach ul. Andrzeja 11/5A, zwaną dalej: „Administratorem”.

 2. Darczyńca może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Andrzeja 11/5A, 40-061 Katowice, lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonując pod numer: +48 576 528 960.

 3. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.

 4. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.

 6. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale gdy nie zostaną podanie to, że dokonana wpłata nie będzie uznana za darowiznę i zostanie zwrócona na koszt wpłacającego.

 8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.

 9. Administrator przekaże dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora usługi związane z naprawą systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji.

 10. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, ale też prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 12. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.