ROK 2020

Pomimo trwającej pandemii koronawirusa, w 2020 r. Fundacja ACONSS zorganizowała kilka imprez z zachowaniem przepisów i obostrzeń obowiązujących w całym kraju.

  •    - W sezonie letnim po raz trzeci zostały zorganizowanie przez Fundację ACONSS -  bezpłatne warsztaty doskonalenia jazdy na rolkach „ Umów się na rolki z Moniuszką” .

  

 W  warsztatach mogły uczestniczyć dzieci pod nadzorem opiekunów... 

 ...jak również osoby dorosłe, które chciały podnieść swoje umiejętności w jeździe na rolkach.

Podczas zajęć prowadzących przez naszych wolontariuszy - instruktorów jazdy na rolkach, z uwagi na chęć popularyzacji muzyki klasyków polskich,  z wystawionych głośników odtwarzane były utwory Stanisława Moniuszki  takie jak:  pieśni, muzyka operowa, muzyka baletowa, arie itp.

 Pod koniec  zajęć,  wśród  uczestników przeprowadzone zostały  konkursy  ze znajomości prezentowanych utworów Stanisława Moniuszki.  Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki.

Na zakończenie zajęć, instruktorzy prowadzący zajęcia, prezentowali grupowy pokaz swoich umiejętności jazdy wyczynowej na rolkach.

 

  • W sierpniu br. na Facebook-u Fundacja ACONSS zorganizowała  konkurs czytelniczy.

Konkurs miał na celu popularyzację czytelnictwa w śród młodzieży i dorosłych oraz znajomości jednego z piękniejszych  polskich zabytków - zamku w Baranowie Sandomierskim. Właśnie w tym zamku, śląski pisarz - Marian Andrzej Nocoń, umieścił akcję swojego najnowszego thrillera historycznego.                                                                                                   

Dwie osoby, które zwyciężyły w konkursie, zostały wyróżnione i otrzymały nagrody książkowe.

 

  •   - Konkurs pt. „ Historia Mojego Ogrodu” to kolejne wydarzenie, które było zaplanowane przez Fundację ACONSS w czasie od sierpnia do września 2020 r. Konkurs kierowany był do działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych im. T. Kościuszki w Katowicach.

 W organizacji konkursu zaangażował się Zarząd R.O.D.

W konkursie mogli wziąć udział działkowcy, którzy od pięciu lat byli właścicielami ogrodu i posiadali fotografie  dokumentujące zmiany, które zaszły w ogrodzie w ciągu lat użytkowanych przez działkowicza.

Do oceny aktualnych zdjęć zgłoszonych ogrodów oraz zdjęć historycznych,  powołana została Komisja składająca się z  członków Zarządu R.O.D. im. Tadeusz Kościuszki oraz przedstawicieli Zarządu Fundacji ACONSS.

 Dla zwycięzców konkursu Fundacja ACONSS przygotowała okolicznościowy puchar oraz dyplom a dla osób wyróżnionych upominki oraz zestaw książek. 

Zarządu ROD przewidział nagrodę główną - NIESPODZIANKĘ.

 

  • -W dniu 18.10. 2020 r  w Miejskim Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie" w Katowicach-Bogucicach odbył się koncert tria harmonijek ustnych GENTLEMEN'S HARMONICA w ramach wydarzenia kulturalnego pt. "Tradycyjnie we współczesnej tonacji 2020". 

 

  Wydarzenie, skierowane było do mieszkańców Katowic. Beneficjentów uczestniczących w wydarzeniu, czekała niespodzianka. 

  Organizatorzy - Fundacja Aconss - przeprowadziła konkurs wiedzy pod nazwą "O śląskich tradycjach muzycznych z harmonijką ustną". Pięcioro osób, które uzyskały największą ilość punktów, zostało nagrodzonych nagrodami rzeczowymi. Program koncertu obejmował utwory współczesne i klasyczne oraz tradycyjne. 

 Ograniczenia sanitarne spowodowane pandemią COVID-19, nadały wydarzeniu specyficzny charakter (odstępy pomiędzy słuchaczami, dezynfekcja, 75% ograniczenia frekwencyjne). Jednakże zaangażowanie Uczestników sprawiło, że dobry kontakt Zespołu z widownią tylko ubogacił ciepłą atmosferę zakończoną bisem. 

Organizatorzy postanowili zarejestrować koncert i udostępnić go szerszej publiczności, która nie mogła wówczas się pomieścić wskutek wspomnianych ograniczeń. 

Wydarzenie było współfinansowane z budżetu Miasta Katowice. 

 Fotoreportaż z tego wydarzenia, przedstawiający je w pigułce, można zobaczyć tutaj: https://youtu.be/6IDLq34jTTI  

 Materiał z koncertu: https://youtu.be/lx3JuDzpCfA

 

  ZŁOŻONE WNIOSKI 

W roku 2020  Fundacja ACONSS złożyła dwie oferty realizacji zadania publicznego do Urzędu Miasta Katowice. Pierwsze pt. W POGONI ZA PRZESZŁOŚCIĄ KATOWIC -  zostało zaaprobowane przez Władze Katowic, jednak ze względu na brak możliwości sfinansowania go, pozostało na etapie wniosku. Trzecia oferta – obejmująca „Cykl pisarskich spotkań z historią” nie została przyjęta.

Zarząd Fundacji otrzymał również w tym roku wyniki swoich udziałów w konkursach organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności w Warszawie:

  • - Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich – (03.03.br. nr 18841) na cele rozwojowe Fundacji w okresie 2020 – 2022, na pokonywanie barier rozwojowych, które pozwolą na zrealizowanie przedstawionych wcześniej działań w okresie ponad dwóch lat działalności Fundacji  i pokonanie barier związanych z dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania. Wniosek nie przeszedł do II-giej tury;
  • - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich -  wniosek nr 16000, którego celem projektu było pogłębienie narodowej wiedzy historycznej związanej z Powstaniami Śląskimi.  Zainteresowanie tym tematem społeczności lokalnych aktywizując młodzież w wieku 15- 26 lat. Promowanie projektu wraz z jego tematyką dot. Powstań Śląskich, będzie skierowane internetowo do młodego pokolenia Województwa Śląskiego. Ze względu na niewystarczające środki NIW, wniosek został umieszczony na liście rezerwowej z nr 1020. Z braku funduszy nie otrzymał dofinansowania i nie mógł być zrealizowany.
  • - COVID19 - wniosek nr 24172, na przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19 i w cz. II-giej na przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19.

 Po koniec roku, w listopadzie br., Zarząd Fundacji złożył do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dwa wnioski na dofinansowanie zadań w sferze kultury.

  • - KULTURA DOSTĘPNA 2021, to pierwszy z nich -  celem zadania w 2021 roku jest ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu polskich odbiorców dzięki skierowanej do nich nowej oferty kulturalnej w formule on-line. W założeniu ma sprzyjać aktywizacji społecznej i kulturalnej uczestników różnych grup społecznych, w tym m.in.: młodzieży szkolnej i osób starszych. Wesprzeć dostępność do zabytku historii i kultury polskiej – zamku w Baranowie Sandomierskim.
  • - EDUKACJA KULTURALNA 2021, to drugi - celem projektu w 2021 roku ma być pogłębienie narodowej wiedzy historycznej związanej z Powstaniami Śląskimi w 100- lecie. Podjęcie działań edukujących młodzież ponadpodstawową (w wieku 15- 19 lat) oraz osoby dorosłe, w tym seniorów. Promowanie zadania wraz z jego tematyką Powstań Śląskich, będzie skierowane internetowo do młodego pokolenia Województwa Śląskiego.